Nákupný košik
Email
Telefón

Čo je wellbeing a ako ho podporiť na pracovisku?

Wellbeing Zamestnanie môže byť viac ako len práca. Pozrite sa ako poskytnúť vašim zamestnancom wellbeing, ktorý zvýši ich spokojnosť, lojálnosť a výkony.

Nielen zamestnanci medzinárodných korporátov sa čoraz viac stretávajú s fenoménom wellbeing, ktorý si razí cestu do firemných kultúr po celom svete. Wellbeing, voľne preložiteľný ako celková pohoda, je stredobodom záujmu mnohých organizácií, ktoré chcú zlepšiť zdravie, spokojnosť a produktivitu svojich zamestnancov.

Pripravili sme pre vás článok, v ktorom si priblížime čo wellbeing znamená, pozrieme sa na jeho históriu a základné oblasti. Zvláštnu pozornosť však budeme venovať práve wellbeingu v pracovnom prostredí - teda celkovej pohode na pracovisku, jej vplyvu na udržiavanie a angažovanosť zamestnancov, a možnostiam ako ju môžu zamestnávatelia efektívne podporovať.

Čo je wellbeing?

Veľmi ťažko by sme v slovenčine hľadali výraz, ktorý by presne vystihol význam slova wellbeing. Slová ako “pohoda”, “blaho”, “harmónia” či “kvalita života” len čiastočne popisujú o čo vo wellbeingu naozaj ide. Wellbeing je termín, ktorý opisuje celkovú kvalitu života jedinca z hľadiska jeho duševného, fyzického a emocionálneho zdravia. Zahrňuje rôzne aspekty, ako sú spokojnosť v osobnom a profesionálnom živote, duševné a fyzické zdravie či schopnosť čeliť každodenným výzvam.

Človek držiaci v mestskom prostredí vystrihnuté srdiečko z papiera.

Historický vývoj wellbeingu

Hoci sa môže zdať, že ide o trend posledných rokov, koncepcia wellbeing nie je vôbec nová. Jej korene siahajú až do antického Grécka. Filozofi ako Sokrates, Platón a Aristoteles, položili základy wellbeingu prostredníctvom konceptu "eudaimonia," čo v preklade znamená "dobrý duch" alebo "šťastie". Šťastie alebo pohoda bola pre nich spojená nielen s materiálnymi statkami, ale najmä s morálnou a etickou integritou a životom v súlade s vlastnými cnosťami.

Neskôr, v stredoveku a renesancii, sa koncepty wellbeingu, vďaka rôznym náboženským a filozofickým myšlienkam, ešte viac rozšírili. Napríklad kresťanstvo zdôrazňovalo dôležitosť duchovného zdravia a jeho vplyv na fyzické a psychické pohodlie.

Moderná éra wellbeing zaznamenala významný rozmach v 19. a 20. storočí s nástupom psychológie ako novej vedy. Významné osobnosti ako Sigmund Freud a Carl Jung skúmali aspekty ľudskej psychiky a ich vplyv na celkovú pohodu. V polovici 20. storočia sa na scéne objavili teórie ako Maslowova hierarchia potrieb, ktorá zahŕňa nielen základné fyzické potreby, ale aj potreby sebaaktualizácie a osobného rastu.

S príchodom 21. storočia sa pozornosť presunula na holistickejší prístup k wellbeingu, ktorý zahŕňa nielen individuálne aspekty zdravia, ale aj sociálne, environmentálne a ekonomické faktory. Dnes je wellbeing vnímaný ako multidimenzionálny koncept, ktorý ovplyvňuje všetky aspekty života a je stredobodom mnohých firemných politík a programov na pracoviskách po celom svete. Zároveň sa stále viac výskumov zameriava na vývoj efektívnych stratégií na podporu pohody vo všetkých oblastiach ľudského života.

Žena čítajúca knihu v lese pri ohni.

Oblasti wellbeingu

Ako sme si spomínali, wellbeing zahrňuje viaceré oblasti, ktoré dokopy vytvárajú celkovú spokojnosť a harmóniu. Pozrime sa na jednotlivé z nich:

Fyzický wellbeing

Fyzický wellbeing sa týka celkového zdravotného stavu tela a schopnosti jednotlivca vykonávať každodenné aktivity bez obmedzení. Nižšie nájdete kľúčové súčasti oblasti fyzického wellbeingu.

Pravidelná telesná aktivita: Pravidelné cvičenie zvyšuje silu, výdrž a flexibilitu, znižuje riziko chronických chorôb a podporuje lepšiu kvalitu spánku. Navyše sa pri cvičení vyplavujú dopamíny, ktoré majú vplyv na vašu dobrú náladu.

Správna výživa: Vyvážená strava bohatá na vitamíny, minerály a ďalšie živiny podporuje zdravie a pomáha predchádzať chorobám. Zdravie tráviaceho traktu má dopad na celé telo.

Dostatočný spánok: Kvalitný spánok je nevyhnutný pre obnovu tela a duševné zdravie. Je odporúčané spať 7-9 hodín denne, avšak nielen dĺžka, ale aj kvalita spánku je veľmi dôležitá.

Preventívna starostlivosť: Pravidelné lekárske prehliadky a testy môžu pomôcť včas odhaliť a liečiť zdravotné problémy.

Žena bežiaca po drevenom moste v prírode.

Emocionálny wellbeing

Emocionálny alebo aj psychický wellbeing sa sústreďuje na schopnosť jednotlivca spracovávať emócie a efektívne zvládať stres. Základné prvky zahŕňajú:

Sebauvedomenie: Porozumenie vlastným emóciám, reakciám, ale aj cieľom a motiváciám.

Odolnosť voči stresu: Využitie techník na zvládanie stresu, ako je meditácia alebo relaxačné techniky.

Pozitívne vzťahy: Budovanie a udržiavanie zdravých osobných a profesionálnych vzťahov.

Ľudia praktizujúci jogu na karimatkách v prírode.

Sociálny wellbeing

Sociálny wellbeing odkazuje na schopnosť jednotlivca vytvárať a udržiavať spokojné vzťahy a účinne komunikovať s ostatnými. K tomu patrí:

Podporné sociálne siete: Nemyslíme tým tie virtuálne, ale silné a zdravé vzťahy s rodinou, priateľmi a kolegami.

Účasť na spoločenských aktivitách: Aktívne zapojenie do spoločnosti alebo komunity prispieva k väčšej pocitu spolupatričnosti a spokojnosti.

Empatia a altruizmus: Pomoc iným môže zvýšiť osobný pocit šťastia a spokojnosti.

Ženy rozprávajúce sa na prechádzke v prírode.

Duševný wellbeing

Duševný wellbeing zahrňuje rozvoj mysle a schopnosti čeliť intelektuálnym výzvam:

Nevyčerpateľná zvedavosť a učenie sa: Neustále vzdelávanie a rozvoj nových zručností zvyšujú sebavedomie a osobnú spokojnosť.

Kreativita a hlboké myslenie: Podpora kreatívneho vyjadrovania a riešenia problémov.

Ciele a úspechy: Stanovenie a dosahovanie osobných a profesionálnych cieľov prispieva k pocitu úspechu a uspokojenia.

Muž na pláži píšuci si do diára s pohľadom na more.

Finančný wellbeing

Finančný wellbeing je neoddeliteľnou súčasťou celkového wellbeingu a znamená schopnosť spravovať ekonomické zdroje efektívne a bez zbytočného stresu. Ide najmä o:

Finančná stabilita: Dostatočné zabezpečenie na pokrytie základných životných potrieb bez dodatočného financovania.

Ochrana pred finančnými šokmi: Sporenie a investovanie ako prostriedky na zabezpečenie proti nečakaným udalostiam.

Plánovanie budúcnosti: Dôchodkové plánovanie a dlhodobé finančné ciele, ktoré zabezpečujú pokoj v budúcnosti.

Žena držiaca peniaze pri plánovaní a stanovovaní svojich finančných cieľov.

Každý z týchto pilierov prispieva k harmonickému a udržateľnému spôsobu života, čo má priamy dopad nielen na jednotlivcov, ale aj na celé pracovné prostredie. Integrácia týchto prvkov wellbeingu do každodennej praxe a firemnej kultúry môže výrazne zvýšiť spokojnosť, produktivitu a celkovú pohodu zamestnancov.

Ako priviesť kultúru wellbeing na vaše pracovisko?

Na to, aby ste dokázali vytvoriť kultúru podporujúcu wellbeing zamestnancov na pracovisku, budete musieť splniť niekoľko, alebo všetky, z nasledujúcich krokov.

Pravidelne merajte wellbeing vašich zamestnancov

Wellbeing sa meria pomocou rôznych nástrojov a prieskumov, ktoré hodnotia jednotlivé aspekty života a práce. Tieto metódy zahŕňajú dotazníky, rozhovory a analýzy dát získaných z monitorovania telesnej aktivity a zdravotného stavu.

Tu je niekoľko bežne používaných metód a nástrojov na meranie wellbeingu:

Dotazníky a prieskumy - zamerané na konkrétne aspekty wellbeing, ako sú fyzické zdravie, práca, vzťahy, alebo duševné zdravie.

Žena zapisujúca si odpovede do dotazníka.

Psychologické testy - testy, ktoré buď hodnotia, ako jednotlivci reagujú na stres, výzvy a každodenné situácie alebo testy osobnosti, ktoré pomáhajú pochopiť, ako rôzne aspekty osobnosti ovplyvňujú pohodu človeka.

Biofeedback - monitorovanie fyziologických signálov ako sú srdcový tep, krvný tlak, a hladina kortizolu, ktoré môžu indikovať úroveň stresu a celkové fyzické zdravie.

Denníky a samopozorovanie - jednotlivci si zapisujú svoje denné aktivity, nálady, a pocit zdravia, čo poskytuje užitočné dáta o ich osobnom wellbeingu.

Kvantitatívne merania - ekonomické indikátory - príjem, zamestnanosť a prístup k základným službám, ktoré majú priamy dopad na finančný wellbeing; - sociálne indikátory - sociálna podpora, prístup k vzdelávaniu a účasť na spoločenských aktivitách.

Kvalitatívne hodnotenia - rozhovory a fokusné skupiny, ktoré poskytujú hlbšie pochopenie individuálnych a kolektívnych skúseností s wellbeingom, odhaľujúc faktory, ktoré môžu unikať čisto kvantitatívnym metódam.

Holistické prístupy - indexy wellbeingu, ktoré kombinujú rôzne metriky do jedného kompozitného skóre, aby poskytli celkový obraz o wellbeing populácie alebo skupiny. - samohodnotenie celkovej spokojnosti s životom, väčšinou prostredníctvom dotazníkov, kde jednotlivci hodnotia svoju celkovú spokojnosť s životom na stupnici od veľmi nespokojný po veľmi spokojný.

Každá z týchto metód má svoje výhody a obmedzenia, a preto je často najlepšie použiť kombináciu viacerých prístupov na získanie najkomplexnejšieho pohľadu na wellbeing. V praxi sa môže výber metód líšiť v závislosti od cieľov merania, dostupných zdrojov a špecifického kontextu, v ktorom sa wellbeing hodnotí.

Mužské dlane držiace prepojené vystrihnuté osoby z papiera v znamení tímovej spolupráce.

Komunikujte so zamestnancami dôležitosť wellbeingu

Nezabudnite propagovať wellbeing a jeho dôležitosť. Môžete tak urobiť pravidelnými prezentáciami, pomocou e-mailových newsletterov, organizovaním diskusií s odborníkmi na rôzne oblasti wellbeingu, ako aj prostredníctvom osobných stretnutí so zamestnancami.

Poskytnite zamestnancom možnosť spolupráce s expertmi

Ponúknite zamestnancom programy zamerané na zvládanie stresu, ako sú workshopy o mindfulness alebo finančné poradenstvo. Poskytovanie prístupu k psychologickým službám alebo podpora skupinovej terapie na pracovisku môže zlepšiť duševné zdravie zamestnancov.

Angažujte zamestnancov, ktorí môžu ísť príkladom

Na základe prieskumov, rozhovorov a pozorovaní rozoznajte zamestnancov, ktorí by mohli byť príkladom pre ostatných kolegov. Inšpirácia od spolupracovníkov vzbudzuje rýchlejšiu odozvu a pôsobí mnohokrát dôveryhodnejšie ako prostredníctvom tretích strán.

Poskytujte priestor pre vzdelávanie a rozvoj

Podporujte zamestnancov vo vzdelávaní, kariérnom postupe a v seba rozvoji. Investície do odborného vzdelávania a osobného rozvoja zamestnancov zvyšujú ich kompetencie a pracovnú motiváciu.

Jasné možnosti kariérneho rastu a podpora pri dosahovaní profesijných cieľov prispievajú k vyššej angažovanosti zamestnancov.

Nechajte ľuďom priestor na realizáciu

Umožnite zamestnancom určitú úroveň autonómie v ich práci a zároveň prepojte ich úlohu s cieľmi vašej organizácie. To môže pomôcť poskytnúť pocit kontroly a účelu – kľúčové prvky pri podpore pocitu pohody.

Poskytnite kvalitný priestor na prácu

Wellbeing na pracovisku je kľúčovým faktorom, ktorý ovplyvňuje nielen spokojnosť a produktivitu zamestnancov, ale aj celkový úspech organizácie.

Moderné otvorené pracovicko s dreveno-bielymi prvkami.

Nábytok

Zamestnanci trávia na pracovisku veľkú časť svojho života a preto je dôležité, aby mali čo najpohodlnejšie prostredie. Kvalitné kancelárske stoličky, stoly nastaviteľnej výšky a ergonomicky navrhnuté pracovné stanice znižujú riziko bolesti chrbta a iných súvisiacich zdravotných problémov.

Kvalita vzduchu a osvetlenie

Dobrá ventilácia a filtrácia vzduchu či dostatočné prírodné svetlo a minimalizácia hluku prispievajú k fyzickému a duševnému komfortu.

Priestor na oddych a relax

Poskytnite vašim zamestnancom priestor, kde si môžu v pokoji oddýchnuť a načerpať energiu. Súkromné miestnosti s masážnym kreslom, sedačkou na vystretie nôh či meditačná miestnosť poskytnú útočisko, v ktorom budú môcť na chvíľu vypnúť a zotaviť sa, aby mohli podávať plnohodnotný výkon.

Miestnosti so spoločenskými hrami, stolným tenisom či dokonca hernými konzolami sa tiež ukazujú ako výborná investícia, ktorá sa vráti vo forme spokojnosti a zvýšenej výkonnosti zamestnancov. Navyše spoločenské hry pomáhajú budovať tímového ducha.

Myslite na sociálne interakcie a transparentnosť

Nezabudnite ani na team-building a iné spoločenské akcie. Aktivity navrhnuté na podporu tímovej práce a posilnenie vzťahov medzi kolegami vytvárajú silnejšiu firemnú kultúru a môžu pomôcť vašim zamestnancom cítiť sa viac v súlade s tímom a firmou.

Dbajte na komunikáciu - otvorená komunikácia medzi manažmentom a zamestnancami zvyšuje dôveru a spokojnosť na pracovisku.

Pohľad zozadu na skupinku ľudí držiacu sa za ramená na túre v prírode.

Pracovné benefity

Plat by nemal byť hlavným motivátorom k výkonu a k zotrvaniu v zamestnaní. Avšak nasledujúce benefity môžu veľmi pomôcť k spokojnosti vašich zamestnancov.

Pracovná flexibilita

Počas pandémie COVIDu zistili mnohé firmy, že práca z domu nie je prekážkou k dobrým pracovným výkonom. Flexibilný pracovný čas a možnosti práce z domu by mali byť samozrejmosťou v každom uvoľnenejšom pracovnom prostredí. Umožňuje to zamestnancom lepšie zvládať osobné a pracovné záväzky, čím znižuje ich stres a zvyšuje ich spokojnosť.

Uznávanie a odmeny

Zamestnávateľ by mal ponúkať zaujímavé a konkurencieschopné platové podmienky v súlade s trhom a spravodlivé odmeny, založené na výkone, ktoré motivujú zamestnancov. Pravidelné ocenenie zamestnancov za ich prácu a úsilie posilňuje pocit docenenia a lojality.

Zdravotné benefity

Zdravý zamestnanec, šťastný zamestnanec. Dobrý zamestnávateľ by mal poskytovať zamestnancom programy zamerané na prevenciu a zlepšovanie zdravia, ako sú bezplatné očkovania, zdravotné prehliadky či fitness členstvá.

Zdravotná sestra merajúca tlak pacientovi.

Bezpečnosť na pracovisku

Bezpečnosť na pracovisku je veľmi dôležitá. Zaistite preto, aby boli všetci zamestnanci dobre informovaní o bezpečnostných postupoch a aby mali prístup k potrebným bezpečnostným pomôckam.

Efektívne riadenie wellbeing na pracovisku vyžaduje integráciu týchto komponentov do každodennej prevádzky a firemnej kultúry. Organizácie, ktoré sa zameriavajú na podporu wellbeing svojich zamestnancov nielenže zvyšujú spokojnosť a produktivitu, ale zároveň si budujú reputáciu ako zodpovedné a atraktívne miesto pre prácu.

Vplyv wellbeingu na pracovisku

Wellbeing na pracovisku má priamy a významný vplyv na udržiavanie si a angažovanosť zamestnancov. Tieto dva aspekty sú kľúčové pre úspech a stabilitu každej organizácie. Tu je podrobný rozpis, ako wellbeing ovplyvňuje udržanie si a angažovanosť zamestnancov:

Zníženie fluktuácie

U zamestnancov, ktorí cítia, že ich potreby sú na pracovisku uspokojené a že sú v prostredí podporujúcom ich fyzické a mentálne zdravie, je menej pravdepodobné, že budú hľadať prácu inde. To vedie k nižšej fluktuácii, čo šetrí náklady spojené s náborom a zaškoľovaním nových pracovníkov.

Posilnenie lojality zamestnancov

Zdravé pracovné prostredie, kde sa dbá na wellbeing, zvyšuje lojalitu zamestnancov k organizácii. Toto uznávanie a ocenenie z ich strany môže viesť k dlhodobejšiemu záväzku voči firme a k lepšiemu firemnému renomé, ktoré môže prilákať ďalších kvalitných pracovníkov.

Žena v meditačnej pozícii medzi kolegami na pracovisku.

Zvýšená produktivita

Zamestnanci, ktorí sú fyzicky a psychicky v dobrej kondícii, sú viac produktívni. Dobré zdravie a nízka úroveň stresu umožňujú lepšie sa sústrediť na prácu a zvyšujú celkovú výkonnosť.

Kreativita a inovácie

Zamestnanci, ktorí cítia, že ich wellbeing je podporovaný, sú často kreatívnejší a otvorenejší novým nápadom. Toto môže viesť k inovatívnym riešeniam, ktoré pomáhajú organizácii rásť a zlepšovať sa.

Vyššia účasť na firemných aktivitách

Keď zamestnanci cítia, že ich práca a úsilie sú oceňované, sú viac motivovaní zúčastňovať sa na firemných aktivitách a iniciatívach, čo zvyšuje ich celkovú angažovanosť.

Investície do wellbeing zamestnancov nie sú len etickou zodpovednosťou, ale aj strategickou výhodou pre každú organizáciu. Prostredníctvom efektívnych programov wellbeing môžu firmy nielen zlepšiť spokojnosť a zdravie svojich zamestnancov, ale tiež posilniť svoju pozíciu na trhu a dosiahnuť lepšie výsledky.

Copyright 2006 - 2024 © CreoCom.sk
Člen PSI
Instagram
Facebook
Zatvoriť